Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:
1) Fastighetsanalys inför förädling & förvärv
2) Planprocessarbete och hantering av markanvisningar
3) Arkitektarbete med konceptutveckling och projektering
4) Inrednings- och ljusarkitektur
5) Upphandlingar och entreprenadavtal
6) Projektledning och projektstyrning
7) Fastighetsbesiktning inför förvärv och förädling
8) Kvalitetskontroll
9) Handel inom EU med interiörtillverkare

Behovsanalys

En behovsanalys för ett byggprojekt är en grundläggande undersökning som syftar till att fastställa det faktiska behovet av ett byggprojekt och de krav och önskemål som måste uppfyllas. En behovsanalys inkluderar ofta följande steg:

  1. Identifiera behoven: Identifiera och definiera det faktiska behovet av byggprojektet, inklusive varför det är nödvändigt och vad det kommer att användas till.
  2. Samla information: Samla information från relevanta parter, såsom användare, beslutsfattare och experter, om de krav och önskemål som behöver uppfyllas.
  3. Analyse: Analysera den samlade informationen för att fastställa de viktigaste kraven och önskemålen för projektet.
  4. Dokumentera resultaten: Dokumentera resultaten av behovsanalysen, inklusive en beskrivning av de identifierade behoven och kraven, och använd den informationen som en grund för projektplanering och design.

En behovsanalys är en viktig del av projektplaneringen och hjälper till att säkerställa att projektet är relevant, användbart och uppfyller de faktiska behoven hos de människor som kommer att använda byggnaden.

Anbud / ABK09

ABK09 är en standard som beskriver den svenska byggbranschens gemensamma regler och riktlinjer för kontrakt och avtal vid byggprojekt. ABK09 är ett viktigt dokument för alla som är involverade i byggprojekt, inklusive entreprenörer, byggherrar, rådgivare och myndigheter, eftersom det definierar de rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden som gäller för de olika parterna i projektet. ABK09 omfattar bland annat följande områden:

  1. Kontraktsformer: ABK09 beskriver de vanligaste kontraktsformerna för byggprojekt och deras innehåll.
  2. Kostnads- och tidsplanering: ABK09 beskriver hur kostnads- och tidsplaner ska utarbetas och uppdateras under projektet.
  3. Kvalitet och kontroll: ABK09 beskriver den kvalitetssäkring som krävs vid byggprojekt och vilka kontroller som ska genomföras.
  4. Försäkringar och ansvarsområden: ABK09 beskriver försäkringsskyldigheter och ansvarsområden för parterna i byggprojektet.

ABK09 är en viktig referens för alla som arbetar med byggprojekt i Sverige och hjälper till att säkerställa en enhetlig och rättssäker byggprocess.

Bygglovsprocess

Inledningsvis upprättas en programskiss som diskussionsunderlag.I följande skede fastställs en programhandling för att sedan genomföra arbetet enligt tågordningen för bygglovsprocessen. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/guider/guide-for-bygglov-och-byggprocessen/

I samband med bygglovsansökan utses en kvalitetskontrollant som följer hela vägen igenom byggprocessen.

Bygglovsprocessen i Sverige är den rutin som reglerar tillståndsprocedurerna för byggande, ändringar eller ombyggnader. Det innebär att en person eller organisation som vill bygga eller göra ändringar i en befintlig byggnad måste söka tillstånd från relevant myndighet. Bygglovsprocessen inkluderar att ansökan granskas och godkänns av myndigheten, att det fastställs vilka krav och föreskrifter som ska uppfyllas och att det tilldelas ett bygglov.

Myndigheten kan också besluta att avslå en ansökan om bygglov om det inte uppfyller kraven eller om det strider mot lokala planer och föreskrifter. Bygglovsprocessen är en viktig del av den samordning som krävs för att byggprojekt ska genomföras på ett säkert, ansvarsfullt och hållbart sätt.

Projektering

Projektering i samband med ett bygge är den process där detaljerna för en byggnad eller anläggning planeras och utformas. Projektering inkluderar en granskning av det planerade projektet, utveckling av ritningar och beskrivningar av detaljer såsom konstruktion, materialval, belysnings- och ventilationssystem, samt identifiering av de tekniska och ekonomiska kraven för projektet. Projekteringen är en viktig förutsättning för ett lyckat bygge eftersom det hjälper till att säkerställa att projektet är byggbart, kostnadseffektivt och uppfyller de krav som ställs på säkerhet, komfort och hållbarhet.

Projektledning

Projektledning för ett byggprojekt innebär att planera, organisera och övervaka alla aktiviteter som är nödvändiga för att genomföra ett byggprojekt på ett sätt som uppfyller kraven på tid, kostnad, kvalitet och säkerhet. Projektledningen inkluderar att samordna alla delar av projektet, inklusive projektering, upphandling, konstruktion och övervakning, för att säkerställa att alla mål uppfylls. En projektledare har ansvaret för att kommunicera med alla relevanta parter, inklusive kunden, entreprenören, arkitekten och myndigheter, för att säkerställa att projektet genomförs på ett sätt som möter alla krav och förväntningar. Projektledning är en nyckelfaktor för att säkerställa att ett byggprojekt blir framgångsrikt och lever upp till förväntningarna på alla involverade parter.

Upphandlingar / FU

Upphandling eller Försörjningsunderlag (FU) i ett byggprojekt är den process där en entreprenör eller leverantör väljs för att genomföra projektet. Upphandlingen innebär att man utvärderar och jämför olika förslag från entreprenörer och leverantörer för att välja den som bäst möter kraven och förväntningarna för projektet. Det inkluderar också att man förhandlar och definierar de villkor och detaljer som är relevanta för att säkerställa att projektet blir framgångsrikt.

Upphandling är en viktig del av projektledningen för att säkerställa att det byggprojekt som genomförs är kostnadseffektivt, uppfyller kraven på kvalitet, säkerhet och hållbarhet, och möter de förväntningar som ställs på projektet.

Ljusarkitektur

Ljusarkitektur i ett modernt byggprojekt syftar till att använda ljus på ett strategiskt sätt för att skapa en livfull och trivsam miljö. Det handlar om att använda ljus för att framhäva viktiga element i byggnaden, skapa rätt stämning, ge orientering och säkerhet, samt förbättra arbets- och levnadskvaliteten. Ljusarkitektur inkluderar valet av belysning, placering av ljuskällor och ljusreglering för att skapa en optimalt användbar och estetiskt tilltalande miljö.

Genom en väl genomförd ljusarkitektur kan man även förbättra hälsan och välbefinnandet för människor som befinner sig i byggnaden. Kort sagt är ljusarkitektur en viktig del av arkitektur och design som påverkar vårt välbefinnande och upplevelse av miljön.

Kvalitetsansvar

Kvalitetsansvar i ett byggprojekt innebär ansvaret för att säkerställa att projektet levererar den önskade kvaliteten enligt de krav och förväntningar som ställs på det. Det är en viktig del av projektledningen och involverar att man planerar, leder och övervakar alla aktiviteter och processer för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls.

Kvalitetsansvar inkluderar också att man kontinuerligt granskar och förbättrar projektprocesserna för att uppnå högre kvalitet, effektivitet och kostnadseffektivitet. För att säkerställa kvaliteten i ett byggprojekt, är det viktigt att alla involverade parter, inklusive byggherren, arkitekterna, konsulterna, entreprenörerna och leverantörerna, har en gemensam förståelse för kvalitetskraven och arbetar tillsammans för att uppnå dem.

Byggprocess

Byggprocessen innebär att skapa en struktur från grunden till färdigt resultat. Det innebär att planera och designa byggnaden, förbereda byggplatsen, bygga grunden, ramen, samt installera tekniska system såsom VVS, el och ventilation. Dessutom inkluderar det också installation av ytterligare detaljer såsom fönster, dörrar och ytskikt. Hela processen kräver noggrann planering och samordning mellan arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och arbetare för att säkerställa att byggnaden blir säker, stabil och enligt planen.

Projektstyrning

Projektstyrning innebär att planera, samordna och övervaka allt i ett byggprojekt. Det inkluderar planering av projektet, samordning av resurser och ledning av aktiviteter. Projektledaren styr budget, tid och problemlösning för att säkerställa projektets framgång. Slutligen säkerställer projektledaren att kunden är nöjd med resultatet.

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!
Vi återkommer så snart vi kan.
Något gick fel när meddelandet skulle skickas. Försök igen!